กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประเมินวิทยฐานะ เชียวชาญ ท่านวุฒิผล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยัยยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม


กศน.ตำบลบ้านผึ้ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


จัดการเรียนการสอน google classroom
จัดนิทรรศการขับเคลือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เข้าแถวเคราพธงชาติ และเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหมู่บ้านสารสรเทศชุมชนดีเด่น

ดการเรียนการสอน google classroom ภาคเรียนที่ 1-2562