กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ศส.ปชต.

ศส.ปชต.
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ตำบลบ้านผึ้ง
๑.นางฉวีวรรณ  ขันธวิชัย
ประธานกรรมการ
      จำนวน ๒๕ คน
๒.นายสุนันท์ พรเจริญ
รองประธานกรรมการ

๓.นายสุชาติ  ผุยปัญญา
กรรมการ
   
๔.นายมนตรี  ทุมกิ่ง
กรรมการ

๕.นายลำพร  อุดหนุน
กรรมการ

๖.นายบุญตา  หันแดง
กรรมการ

๗.นายพงพานุ  เศรษฐกิจ
กรรมการ

๘.นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา
กรรมการ

๙.นางสาวปิ่นทอง นิสาวัน
กรรมการ

๑๐.นางปิ่นคำ  เจาะจง
กรรมการ

๑๑.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์
กรรมการ

๑๒.นายประมงค์ เทียบขุนทด
กรรมการ

๑๓.นายสนอง แก่นคำ
กรรมการ

๑๔.นางอุบลรัตน์ สุทธะมา
กรรมการ

๑๕นายไหม ย่ามวัน
กรรมการ

๑๖.น.ส เยาลักษณ์  ตะวงค์
กรรมการ

๑๗.น.ส.ฐิตาภา จูมศรี
กรรมการ

๑๘.น.ส.เยาลักษณ์ ปาวัน
กรรมการ

๑๙.น.ส.สุริยันต์ พิลาน
กรรมการ

๒๐.นายทองจันทร์ บุญทวี
กรรมการ

๒๑.นายพจน์ ฉัตรสุวรรณ
กรรมการ

๒๒.นายสมเกียรติ  สายจันทร์
กรรมการ

๒๓.นางกอบแก้ว บัวสุวรรณ
กรรมการ

๒๔.นายทักษิณ ภู่แก้ว
กรรมการ

๒๕.นายดนุพล  อุตตมะ
กรรมการและเลขานุการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น