กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2563 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ.กศน.ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

 

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดโครงการจิตอาสายุวกาชาด ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดโครงการจิตอาสายุว

กาชาด ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม