กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอคำตากล้า และ กศน.อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ได้รับมอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาคาโมเดล และมรุขโมเดล ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง พบกลุ่มนักศึกษาจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ร่วมจัดโดย คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย